1.  เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดล ใจจากพระเจ้า  และเป็นพระคำของพระเจ้าอย่างไม่ผิดพลาด (1 เปโตร 1:21; 2ทิโมธี3:16)

2.   เราเชื่อในตรีเอกานุภาพของพระเจ้า
คือ พระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

3.   เราเชื่อในฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้า
อันหมายถึงการอัศจรรย์ การหายโรคการ ขับผีโดยพระนามของพระเยซูคริสต์(มาระโก 16:17)

4.   เราเชื่อในการรับบัพติสมาจุ่มให้มิดในน้ำ
และการรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการพูดภาษาแปลก ๆ (1 โครินธิ์ 14:2)

5.   เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระ
เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และพระเยซูเป็นพระเจ้า (มัทธิว 16:16)

Last Updated (Tuesday, 23 November 2010 22:27)